Twitter           Issuu
Piotr Zgorzelski - Podsumowanie pracy w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Do zakresu działania Komisji należały sprawy: organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, finansów samorządowych, pracowników samorządowych, gospodarki komunalnej i mienia komunalnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, szkół podstawowych i gimnazjów, regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, polityki regionalnej państwa, rozwoju regionów i społeczności lokalnych oraz wykorzystania środków Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Komisja odbyła 395 posiedzeń i wynik ten lokuje ją na trzecim miejscu wśród wszystkich komisji sejmowych. W poprzedniej kadencji Sejmu tych posiedzeń było 15 mniej. Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wyróżnia to, że aż dwie trzecie posiedzeń odbyła wspólnie z innymi komisjami. Najwięcej wspólnych posiedzeń Komisja odbyła z Komisją Infrastruktury, z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W Komisji funkcjonowały 3 stałe podkomisje. Dwie z nich działały już w poprzednich kadencjach i zajmowały się odpowiednio sprawami finansów samorządowych oraz polityką regionalną, a utworzona nowa podkomisja zajmowała się sprawami ustroju samorządu terytorialnego. Nowa podkomisja przygotowała 1 inicjatywę ustawodawczą, rozpatrzyła kilka projektów ustaw oraz dokonała przeglądu ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego. Czwartą podkomisję stałą ds. rozwoju i rewitalizacji miast Komisja powołała wspólnie z Komisją Infrastruktury oraz Komisją Polityki Społecznej i Rodziny.

Komisja sama lub wspólnie z innymi komisjami powołała 61 podkomisji nadzwyczajnych, które w zdecydowanej większości zajmowały się rozpatrywaniem projektów ustaw. Skierowano ich do Komisji w celu rozpatrzenia 154. Nad większością projektów prace zostały zakończone, a połowa weszła już do polskiego systemu prawnego. Prace nad pozostałymi projektami stanęły na różnych etapach, od oczekiwania na I czytanie po zaawansowane prace w podkomisji. Nie zakończono m.in. prac nad obywatelskimi projektami ustaw: o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o zmianie ustawy o repatriacji, o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zwierząt. Na bardzo wczesnym etapie stanęły prace nad poselskimi projektami ustaw o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz nad projektami ustaw o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Do Komisji skierowano też 3 projekty uchwał, w tym wzywającej Rząd RP do aktywnego działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja przygotowała 4 inicjatywy ustawodawcze: dwie w sprawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, trzecią w sprawie zmiany ustawy o referendum lokalnym, a ostatnią w sprawie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane.

Do najistotniejszych projektów ustaw, które Komisja rozpatrywała samodzielnie w pierwszej kolejności należy zaliczyć prace nad projektami ustaw o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności nad zgłoszonym w 2014 r. projektem rządowym (druk nr 2656), wprowadzającym szereg istotnych zmian ustrojowych nie tylko w gminach, ale również w ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa. Duże znaczenie miały też prace nad projektami ustaw: o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, o zmianie ustawy o referendum lokalnym, o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o zmianie ustawy o funduszu sołeckim.

Bardzo trudne były prace nad przedstawionymi przez Prezydenta RP projektami ustaw: o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz rozpatrywanym wspólnie z Komisja Infrastruktury i Komisją Kultury i Środków Przekazu projektem o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Z Komisją Infrastruktury rozpatrywano wspólnie projekty ustaw: o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o zmianie ustawy – Prawo budowlane, oraz zmianie ustawy o transporcie zbiorowym. Szczególnie wiele wysiłku Komisje włożyły w pracę nad 5 projektami ustaw o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wspólnie z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży kilkakrotnie rozpatrywano projekty ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, a także ustawy o systemie informacji oświatowej. Komisje zajmowały się też sprawą likwidacji szkół i placówek oświatowych oraz kosztami ich prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrywane były projekty ustaw o zmianie ustaw: o odpadach, o ochronie przyrody, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach wydobywczych.

Wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny Komisja procedowała m.in. projekty ustaw: o Karcie Dużej Rodziny, o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrywano wspólnie projekty ustaw: o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, w zakresie dotyczącym parytetu oraz o zmianie ustawy – Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z Komisją Finansów Publicznych rozpatrywane były projekty ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przede wszystkim dotyczące tzw. Janosikowego, projekty ustaw o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Wspólnie Komisją do Spraw Unii Europejskiej rozpatrzony został rządowy projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a z Komisją Spraw Zagranicznych rozpatrzony został projekt ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialne.

Z Komisją Skarbu Państwa rozpatrzony została senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dotyczący tzw. gruntów warszawskich.

Z Komisją Zdrowia rozpatrzyła Komisja projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzono razem projekty o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, a także o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

Wspólnie z Komisją Administracji i Cyfryzacji z sukcesem rozpatrzono bardzo ważny dla ustroju samorządu terytorialnego projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, natomiast prace nad ważnymi projektami ustaw o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, stanęły na wstępnym etapie.

Niektóre ważne dla samorządu projekty ustaw były rozpatrywane jednak z pominięciem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Projekty ustaw o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, proponujące bardzo istotne zmiany w samorządowym prawie wyborczym nie były nawet opiniowane przez Komisję, podobnie jak niektóre zmiany w ustawie o finansach publicznych.

W pracach nad projektami ustaw, ale również przy rozpatrywaniu innych tematów, bardzo dobrze układała się współpraca z poszczególnymi resortami – Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Finansów, w szczególności z departamentami uczestniczącymi bezpośrednio w pracach Komisji i podkomisji.

Komisja zajmowała się też sprawami zgłaszanymi przez organizacje samorządu terytorialnego. Przedmiotem debat były ich postulaty legislacyjne, problemy w realizacji regionalnych programów operacyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej, rozwój wielkich aglomeracji i metropolii, sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego byli zapraszani na wszystkie posiedzenia komisji i podkomisji. Z tych zaproszeń najczęściej korzystali przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. Oni też regularnie spotkali się też z kierownictwem Komisji w ramach tzw. Forum Samorządowego, w celu omówienia bieżących prac legislacyjnych. Wiele cennych opinii i propozycji legislacyjnych przedstawiły także organizacje takie jak, Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Współpraca z organizacjami samorządowymi polegała również na uczestnictwie przewodniczącego oraz członków Komisji w organizowanych przez nie ważnych kongresach, zgromadzeniach i spotkaniach. Było to bardzo zaakcentowane w 2015 r. w trakcie obchodów XXV rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce, w szczególności w udziale w Kongresie w Poznaniu. Komisja odbyła też 3 wyjazdowe posiedzenia, do Katowic, do Sierpca oraz do powiatu żywieckiego, które to posiedzenia stanowiły okazję do bezpośrednich kontaktów z samorządowcami w terenie.
Poza projektami ustaw, Komisja zajmowała się też oceną realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, wykorzystaniem środków Funduszu Spójności oraz wdrażaniem regionalnych programów operacyjnych, a także Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015. Przeprowadziła też debatę nt. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Komisja uchwaliła 51 opinii dla innych komisji, w tym 36 dla Komisji Finansów Publicznych, dotyczących projektów budżetu państwa oraz sprawozdań z jego wykonania. Opinie dla innych komisji dotyczyły projektów ustaw, które w części dotyczyły spraw samorządowych. Przyjęła 7 dezyderatów, w tym dotyczący mechanizmów ograniczenia deficytu w sektorze samorządowym oraz dotyczący Polskiej Polityki Architektonicznej.

Najwyższa Izba Kontroli przedkładała Komisji wszystkie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, dotyczące problematyki samorządu terytorialnego. Część z nich była rozpatrywana na posiedzeniach Komisji stanowiąc ważne źródło informacji dla posłów. Bardzo cenne były również materiały omawiające wykonanie budżetu państwa w częściach dotyczących samorządu.

Komisja zorganizowała 10 ogólnopolskich konferencji dla środowisk samorządowych. Wspólnie z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” czterokrotnie, w latach 2012-2015, konferencję „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” połączoną z prezentacją rankingu najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. W 2013 r. wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych konferencję „ Ustawa prawo zamówień publicznych w praktyce samorządów terytorialnych”. Wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich w 2013 r. konferencję „Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego”, a w 2014 r. konferencję „Innowacyjny samorząd”. W 2014 r. wspólnie z Biurem Analiz Sejmowych konferencję „Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – stan obecny i kierunki pożądanych zmian”. W 2015 r. konferencję „Wyzwania polskiej edukacji w nowej perspektywie Unii Europejskiej” oraz wspólnie z Wydziałem Prawa i
Administracji Uczelni Łazarskiego oraz z Zrzeszeniem Prawników Polskich – konferencję „Dostęp do informacji publicznej w praktyce samorządu terytorialnego”.

Komisja była jednym z inicjatorów zorganizowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej podyplomowych studiów „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym i regionalnym”.

Kontakty międzynarodowe Komisji to przede wszystkim spotkania w ramach komisji parlamentarnych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w trzech spotkaniach: w Jeseniku w 2013 r., w Budapeszcie w 2014 r. oraz w Bratysławie w 2015 r. W Sejmie odbyły się spotkania z delegacjami parlamentarnymi i parlamentarno-samorządowymi z Ukrainy, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Egiptu i Tunezji.

 

Biuro Poselskie
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
Tel. (24) 366 95 70
email: biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl
 
Biuro Poselskie
09-230 Bielsk, ul. Glinki 1
czynne w każdą środę w godz. 9.00-12.00

Biuro Poselskie
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 2
czynne w każdy czwartek w godzinach 9.00-12.00
 
Dziękuję za zaufanie

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP w Płocku

2 kwietnia 2015 r. kandydat na Prezydenta RP Adam Jarubas gościł w Płocku. Poza wywiadami w...

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP

Apel do Samorządowców Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy! Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę za...

Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL

Wyjazdowe posiedzenia Zarządów Powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Płockim, są już tradycją. Podczas takich...

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Płockiego

Dziś, 26 stycznia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzanowie odbyło się wyjazdowe...

Copyright © 2011 Piotr Zgorzelski. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl
Tworzenie i pozycjonowanie stron www Płock Kraków Warszawa Gdynia Gdańsk