Twitter           Issuu

Z Polskim Stronnictwem Ludowym jestem związany od lat. Obecnie pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Mazowieckiego i Prezesa Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Płockiego. Aktywna działalność w strukturach samorządu lokalnego i PSL pozwala mi na znajomość środowiska lokalnego, jego problemów i potrzeb.

Od 8 lat wspieram edukacyjny program Samorządu Województwa Mazowieckiego „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach programu inicjuję konkursy dot. bezpieczeństwa poruszania się na drodze.

Uczestniczyłem w działaniach podejmowanych przez beneficjentów w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, zwłaszcza komponentu B – Mazowieckiego Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych i komponentu D – Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Byłem jednym z koordynatorów konferencji „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” połączonej z Wojewódzką Galą nadania Certyfikatów Jakości„Szkoła Przedsiębiorczości” w roku 2008, wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jako radny powiatowy wspierałem publikacje poetów ziemi płockiej (m. in. Iwony Barcikowskiej). Dbałem o nienaganny wizerunek powiatu, promowałem środowisko lokalne, a zwłaszcza sprawy dotyczące oświaty, kultury i kultywowania tradycji narodowych.

Uczestniczyłem w pracach związanych z przygotowywaniem kolejnych edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza oraz publikowałem w biuletynie samorządowym „Powiat Płocki”.

Doskonalenie moich umiejętności zarządzania zespołem ludzkim (m. in. w ramach cyklu szkoleń zorganizowanych przez Fundację na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) pozwala mi na kreatywne i efektywne sprawowanie funkcji kierowniczych i wykonywanie pracy zespołowej.

SPRAWOZDANIE Z PRACY POSELSKIEJ

Obejmując mandat poselski uzyskany w Wyborach Parlamentarnych 9 października 2011 r.  wypowiedziałem następujące słowa: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg"

Dziś, po roku mojej działalności jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnę podzielić się z Państwem informacjami jak te obowiązki w złożonym rok temu ślubowaniu wykonuję.

Praca poselska, to przede wszystkim praca dla obywateli, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, praca na kilku płaszczyznach a w szczególności: praca w Sejmie RP, praca wśród ludzi w terenie oraz praca w biurze poselskim.

PRACA W SEJMIE RP
Przynależność do Komisji sejmowych
- Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
- Członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której mam przyjemność przewodniczyć w omawianym okresie zajmowała się następującymi projektami ustaw:
1. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.   
2. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.   
3. Obywatelski projekt ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.   
4. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.   
5. Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt.   
6. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.   
7. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.   
8. Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  
9. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.  
10. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze   
11. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.   
12. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
13. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  
14. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (rozpatr. wspólnie). 
15. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.    
16. Poselski projekt ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.    
17. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.  
18. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.  
19. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.     
20. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.   
21. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. 
22. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.   
23. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.   
24. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych   
25. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa.   
26. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty.   
27. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.   
28. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.   
29. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.  
30. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.  
31. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
32. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw.   
33. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.    
34. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 Przynależność do Podkomisji sejmowych
- Zastępca przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- Zastępca przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
- Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego.
- Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty.
- Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa.

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych
- Wiceprzewodniczący Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej
- Członek Polsko-Marokańskiej Grupy Parlamentarnej

Przynależność do zespołów parlamentarnych
- Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Warszawy i Mazowsza
- Członek Poselskiego Zespołu Strażaków

Interpelacje poselskie
Zgłosiłem 70 interpelacji poselskich głównie dotyczących spraw Mazowsza, Płocka i Powiatu Płockiego:
1. w sprawie planów zniesienia niektórych sądów rejonowych, w tym Sądu Rejonowego w Płońsku
2. w sprawie zmiany zasad podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ i ich niekorzystnych konsekwencji dla mieszkańców woj. mazowieckiego
3. w sprawie funkcjonowania Funduszu Pracy oraz ograniczania środków finansowych na zadania, które przedmiotowy fundusz obsługuje
4. w sprawie oczekiwań i zagrożeń związanych z wprowadzeniem na rynek żywności modyfikowanej genetycznie
5. w sprawie planów zniesienia niektórych sądów rejonowych, w tym Sądu Rejonowego w Sierpcu
6. w sprawie zapewnienia pacjentom godziwych warunków, właściwej dostępności do leków i świadczeń zdrowotnych odpowiedniej jakości
7. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
8. w sprawie opracowania projektu programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla wyznaczonych na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie obszarów szczególnie narażonych oraz konsekwencji finansowych tego projektu dla rolników objętych jego działaniem
9. w sprawie egzekwowania kar umownych od chińskiego konsorcjum budowlanego Covec, które odstąpiło od kontraktu na budowę autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą
10. w sprawie ponoszenia przez rolników kosztów wdrożenia tzw. dyrektywy azotanowej dla wyznaczonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie obszarów szczególnie narażonych i zasad ustalania stref OSN na terenach rolnych z uwzględnieniem interesu rolników mających gospodarować na tych obszarach
11. w sprawie ustawy federalnej N 31-FZ
12. w sprawie reformy emerytalnej
13. w sprawie wdrażania planu gospodarki odpadami w woj. warmińsko-mazurskim
14. w sprawie projektów systemów e-podatków, e-rejestracji i e-deklaracji
15. w sprawie trudnej sytuacji rolników, która spowodowana jest m.in. nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
16. w sprawie niestosowania przez Polskę rekomendacji Europejskiej Rady ds. Reumatologii w zakresie stosowania leczenia reumatologicznego zapalenia stawów u dzieci powyżej 2. roku życia
17. w sprawie zmiany przepisów dotyczących wglądu i udostępniania dokumentacji medycznej za życia i po śmierci pacjenta w przypadku, gdy pacjent przyjmowany do szpitala jest nieprzytomny i nie może wyrazić swej woli w tym zakresie
18. w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
8 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
19. w sprawie zmian w sposobie naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników
20. w sprawie dotacji przedszkoli niepublicznych
21. w sprawie zmiany przepisów zabraniających sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół w dniach wolnych od nauki 
22. w sprawie zmian w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
23. w sprawie kwoty subwencji oświatowej w 2012 r.
24. w sprawie sytuacji kadrowo-płacowej w inspektoratach weterynarii
25. w sprawie budowy nowego węzła autostradowego na terenie woj. mazowieckiego umożliwiającego łatwiejszy dostęp do autostrady A1 mieszkańcom powiatu płockiego i gostynińskiego
26. w sprawie zmian w ustawie o nasiennictwie
27. w sprawie opracowywania nowego systemu gospodarki odpadami
28. w sprawie pacjentów korzystających z rehabilitacji leczniczej
29. w sprawie średnich wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, zatrudnionych na stanowisku wizytatora ze stopniem nauczyciela dyplomowanego w kuratoriach oświaty w porównaniu ze średnimi wynagrodzeniami nauczycieli dyplomowanych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej
30. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego
31. w sprawie likwidacji i finansowania małych, wiejskich szkół
32. w sprawie niskich poborów pracowników nadzoru pedagogicznego
33. w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od obwodnicy Płońska do granicy woj. warmińsko-mazurskiego
34. w sprawie finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 35. w sprawie trudnej sytuacji finansowej Ochotniczych Straży Pożarnych
36. w sprawie trudnej sytuacji finansowej straży pożarnych
37. w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
38. w sprawie braku informacji niezbędnych dla gmin z Głównego Urzędu Statystycznego
39. w sprawie bankructw biur podróży
40. w sprawie wyrażenia stanowiska na temat art. 228 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze
41. w sprawie zastosowania aplikacji alternatywnych do Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowej Użytkownika (oprogramowania służącego
do realizacji zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i usług rejestracji stanu cywilnego)
42. w sprawie zasad ostrzegania przed klęskami żywiołowymi
43. w sprawie ujednolicenia procedury likwidacyjnej dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji
44. w sprawie zasad funkcjonowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działających głównie przy sądach rodzinnych
45. w sprawie wdrażania budżetu zadaniowego
46. w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych OC
47. w sprawie zagrożenia powodziowego na terenie pow. płockiego
48. w sprawie zgłoszeń do Narodowego Funduszu Zdrowia osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
49. w sprawie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
50. w sprawie prywatyzacji szpitali
51. w sprawie przyznawania diet sołtysom
52. w sprawie planu finansowego dla mazowieckiego NFZ w 2013 r.
53. w sprawie wydawania uprawnień dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
54. w sprawie potrzeby zmian w ustawie Kodeks karny w związku z tzw. porwaniami rodzicielskimi
55. w sprawie wprowadzonych limitów na urzędników mianowanych w korpusie służby cywilnej
56. w sprawie ustawy z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
57. w sprawie wyjaśnienia treści art. 61 ustawy o pomocy społecznej
58. w sprawie podwyżek opłat za przedszkola
59. w sprawie prywatyzacji uzdrowisk
60. w sprawie wyrażenia stanowiska na temat wkładu mieszkaniowego
61. w sprawie wyrażenia stanowiska na temat ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
62. w sprawie zmian w ustawie o prokuraturze
63. w sprawie ustawy o ochronie lokatorów mieszkań komunalnych
64. w sprawie uproszczenia zasad rachunkowości dla małych stowarzyszeń
65. w sprawie trudnej sytuacji ekologicznej na terenie Płocka i pow. płockiego
66. w sprawie systemu stypendialnego
67. w sprawie naruszania przepisów dotyczących norm czasu pracy lekarzy oraz wypłaty wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych
68. w sprawie projektu rozporządzenia o kontroli skarbowej dotyczącego określania terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
69. w sprawie ułatwień w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na własny rachunek
70. w sprawie planu finansowego dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
Na posiedzeniach Sejmu 28 razy zabierałem głos w następujących sprawach:
1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r.
 2. Informacja bieżąca.
3. Informacja bieżąca.
4. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
5. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy
o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.
6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
8. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
9. Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
10. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw.
11. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw.
12. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw.
13. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
14. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
15. Przedstawiona przez prezesa Rady Ministrów ˝Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030˝ (druk nr 169) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 
16. Przedstawiona przez prezesa Rady Ministrów ˝Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030˝ (druk nr 169) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
17. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
18. Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2010 oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego 'Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2011 wraz z kierunkami realizacji tego programu na lata 2012 i 2013˝  wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia.
19. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
20. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
21. Pytania w sprawach bieżących.
22. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.
23. Sprawozdanie ministra rozwoju regionalnego z realizacji w 2010 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 wraz ze stanowiskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
24. Informacja Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010 wraz ze stanowiskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
25. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
26. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
27. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
28. Informacja bieżąca.

Udział w głosowaniach
Brałem udział w 790 z 858 głosowań w Sejmie RP co stanowi 92.07% wszystkich głosowań

PRACA WŚRÓD LUDZI W TERENIE
18 kwietnia 2012 r. Wziąłem udział w XXIII Sesji Rady Miasta Płocka i w burzliwej debacie na temat zaniedbań w infrastrukturze transportowej w regionie płockim i zagrożeń dotyczących transportu substancji niebezpiecznych.

 18 kwietnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radzanowie uczestniczyłem w konferencji zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego  i NSZZ „Solidarność” dotyczącej oświaty w Gminie Radzanowo i regionie.

20 kwietnia 2012 r. roku wziąłem udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych inaugurującej debatę publiczną na temat Samorządowego i Obywatelskiego Wymiaru Polskiej Polityki Zagranicznej. Celem konferencji było zdefiniowanie obszaru inicjatyw podejmowanych przez polskie regiony na polu współpracy międzynarodowej i wypracowaniu nowych instrumentów wspierających ich realizacje.

23 kwietnia 2012 roku Uczestniczyłem w Konferencji Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych jako kierunek rozwoju mikroregionu w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie nad którą objąłem Honorowy patronat.

W dniach 7-8 maja 2012 r.  w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się Konferencja organizowana pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego pod hasłem:  „WYZWANIA ROZWOJOWE SAMORZĄDÓW - JAKOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH, TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE". Jako Przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej miałem okazję wziąć aktywny udział w konferencji i debacie.

9 lipca 2012 r. w moim Biurze Poselskim w Płocku odbyła się regionalna konferencja prasowa poświęcona ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod  obywatelskim projektem ustawy regulującym ustrój sądów rejonowych.

27 września 2012 r. roku wziąłem udział w Samorządowym Kongresie Oświaty „Parlament wraz z samorządami na rzecz lepszej oświaty”.

Ponad to uczestniczyłem w 6 konferencjach prasowych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmie. Głównym tematem Konferencji PSL w których uczestniczyłem była Obrona Sądów Rejonowych i walka z tzw. Janosikowym.

Prowadzę także działalność medialną. Uczestniczę w debatach organizowanych przez Radio TOK FM, Radio dla Ciebie i Katolickie Radio Płock.

PRACA W BIURZE POSELSKIM
Niezwykle istotny jest dla mnie osobisty kontakt z obywatelami. Dzięki spotkaniom w moich biurach poselskich w Płocku i Bielsku mogę w szerszym zakresie zapoznać się z problemami i zmaganiami codziennego życia. Kontakt z wyborcami to jedno z podstawowych źródeł informacji o problemach, którymi w pierwszej kolejności powinien zając się poseł.

Podczas mojej rocznej kadencji poselskiej odbyło się ponad 80  dyżurów poselskich. Wzięło w nich udział ponad 300 mieszkańców Płocka i regionu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej ale także osoby z różnymi ciekawymi  pomysłami jak sprawić by nie tylko w Płocku i regionie, ale w całej Polsce żyło się lepiej i piękniej. Niejednokrotnie wynikiem spotkań z obywatelami była moja interwencja u odpowiednich władz i służb miejskich.

Poprzez moje interwencje do władz samorządowych, ośrodków pomocy społecznej staram się pomóc w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej znalazło się tak wielu z obywateli. Niejednokrotnie spotykam także osoby, których marazm życia doprowadził do stanów depresji i frustracji. Poprzez rozmowę i dobre słowo staram się pobudzić je do wiary we własne siły i walki o godne życie.

Mam nadzieję, ze moja pomoc i aktywne działanie wpłynęło na pozytywne dla obywateli załatwienie spraw.
 
Listy 
Na adres biura zostało przesłanych setki listów. Poza tym klasycznym sposobem komunikacji otrzymywałem wiele cennych wiadomości na Facebooku, NK, Twitterze czy innych portalach społecznościowych. Taki kontakt jest dla mnie równie ważny, co kontakt osobisty. Na wszystkie Państwa listy również staram się zawsze odpowiadać.

Internet
Moją działalność możecie się Państwo śledzić w Internecie. Prowadzę stronę internetową www.piotrzgorzelski.pl, publikuję swoje artykuły na stronie www.ludowcy.eu oraz prowadzę aktywną działalność na portalach facebook i twitter.

Zaproszenia
Bardzo serdecznie za wszystkie dziękuje a proszę mi wierzyć dostaje ich mnóstwo. Przepraszam, że nie mogę być wszędzie. Tam gdzie udaje mi się dotrzeć zawsze zostaję bardzo serdecznie przyjęty za co jeszcze raz Dziękuję.

Wyróżnienia
Zostałem odznaczony Medalem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale.

21 września 2012 roku zostałem wyróżniony przez Związek Województw RP otrzymałem Statuetkę - Zasłużony dla Polskich Regionów.

Dziękuję bardzo za dotychczasową współpracę oraz zaufanie. Jestem do Państwa dyspozycji. Jeżeli mógłbym w czymkolwiek pomóc to serdecznie zapraszam i służę swoją osobą.

                                                                             
                                                                                                                  
 Pobierz sprawozdanie... 
 

Biuro Poselskie
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30
Tel. (24) 366 95 70
email: biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl
 
Biuro Poselskie
09-230 Bielsk, ul. Glinki 1
czynne w każdą środę w godz. 9.00-12.00

Biuro Poselskie
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 2
czynne w każdy czwartek w godzinach 9.00-12.00
 
Dziękuję za zaufanie

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP w Płocku

2 kwietnia 2015 r. kandydat na Prezydenta RP Adam Jarubas gościł w Płocku. Poza wywiadami w...

Adam Jarubas Kandydat na Prezydenta RP

Apel do Samorządowców Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy! Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę za...

Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL

Wyjazdowe posiedzenia Zarządów Powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Płockim, są już tradycją. Podczas takich...

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Płockiego

Dziś, 26 stycznia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzanowie odbyło się wyjazdowe...

Copyright © 2011 Piotr Zgorzelski. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl
Tworzenie i pozycjonowanie stron www Płock Kraków Warszawa Gdynia Gdańsk